Telemetria w KCDK

PILOTAŻ PROGRAMU TELEMEDYCZNEGO

Wykrywanie sytuacji nietypowych u pacjentów jest niezmiernie ważne w prewencji, stawianiu diagnozy i wczesnym wykrywaniu zagrożeń oraz u osób starszych i znajdujących się w grupie ryzyka. Zdalne monitorowanie znacznej liczby osób starszych, mieszkających samotnie, w okresie rekonwalescencji lub przewlekle chorych znajdujących się pod opieką medyczną w warunkach domowych to praktyczny aspekt proponowanego pilotażu telelmedycznego w KCDK.

Centralnym elementem jest zaproponowanie inteligentnego systemu do monitorowania pacjentów, proponowany model monitorowania pacjentów bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji oraz dedykowanych urządzeniach monitorujących parametry życiowe.

PRZEWAGA TELEMEDYCYNY

Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się rozwiązaniom telemedycznym. Telemedycyna pozwala na szybki dostęp do informacji o pacjencie oraz umożliwia lekarzom aktualizowanie wiedzy na temat jego zdrowia. Monitorowanie pacjentów za pomocą technologii teleinformatycznych i repozytorium informacji ma ogromne znaczenie w przypadku prewencji chorób zaburzeń metabolizmu czy chorób sercowo-naczyniowych, dlatego metody wczesnego wykrywania zaburzeń powinny być poszerzone o nowe rozwiązanie diagnostyczne przy zastosowaniu urządzenia wykonanego w technologii teleinformatycznej, służącego do pomiaru wybranych parametrów życiowych.

ZAKRES PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

Opracowanie, implementacja oraz walidacja kompleksowego systemu zdalnego monitoringu zostanie przeprowadzona przy pomocy urządzeń dostępnych na rynku tj. EKG, ciśnieniomierz, waga, gleukometr, puls oksymetr, termometr. Zastosowane urządzenie wyposażone będzie w funkcje bezprzewodowej transmisji danych.

Proponowany w pilotażu system jest zintegrowanym modelem opieki medycznej, edukacyjnej i społecznej u pacjentów, składający się z następujących modułów:

  • osobistego urządzenia monitorującego parametry pacjenta;
  • modułu transferu danych;
  • centrum komunikacji pacjenta tj. telemedycznej platformy;
  • elektronicznej dokumentacji pacjenta;
  • centrum zarządzania danymi pacjenta;
  • repozytorium danych;

System będzie wyposażony w aplikację internetową / aplikację desktopową, która będzie służyć do przetwarzania, przeglądania i przechowywania danych otrzymanych z urządzenia pomiarowego. Interfejs programu umożliwi efektywną i bezproblemową pracę na danych przesłanych do centrum medycznego z urządzeń monitorujących. System umożliwi analizę alarmów rejestrowanych przez urządzenie i pozwoli je pogrupować ze względu na poziom zagrożenia. W założeniu stanowić będzie kanał do bezpośredniego kontaktu z pacjentami, z możliwością wizualizacji danych (pomiar bezpośredni i pośredni), danych pacjenta oraz analizę obecnej sytuacji alarmowej.

Walidacja, na podstawie pilotażu, oparta na szczegółowych analizach opisowych zgromadzonego materiału, zostanie przeprowadzona w celu weryfikacji poprawności automatycznej detekcji parametrów biologicznych. Weryfikacja prawidłowości rozpoznania zaostrzeń oraz proces walidacji systemu odbędzie się według zaproponowanego protokołu:

  • Pacjent spełniający kryteria kwalifikujące do monitorowania, po wyrażeniu zgody, podlega monitorowaniu przy pomocy wybranego urządzenia. Wybór pacjenta do monitorowania oparty na definicji docelowych grup badania;
  • Zapisy zostaną przesłane zgodnie ze specyfikacją urządzenia do centralnego serwera systemu;
  • Za pomocą dedykowanego oprogramowania oraz opracowanych efektywnych algorytmów oceny parametrów, zostanie wygenerowany raport opisujący wynik monitorowania. Uzyskane w ten sposób wyniki zostaną zakodowane oraz przekazane do systemu, gdzie zostaną zgromadzone w dedykowanej bazie danych;
  • Dodatkowo personel centrum medycznego wypełnia formularz techniczny, w którym opisywane są parametry użytkowe systemu monitorowania: łatwość korzystania, problemy techniczne oraz problemy raportowane przez chorych;
Facebook
Instagram